วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน วินัยดี กีฬาเด่น
เน้นความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ
1.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
2.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ตอบรับการศึกษาไทย 4.0
3.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ