07  
 

นายมนตรี   นามแฮด

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
08            11

นายมีชัย เจริญผล

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนันท์นภัส แก้วอ้น

ครูชำนาญการพิเศษ

 12    01

นางเนียรนภา แก้วสวรรค์

ครูชำนาญการ

 

นางวิจิตราภรณ์ ลือภักตรา

ครูชำนาญการ

 07    

 นายจักรพันธ์   แก้ววิกกรณ์

พนักงานราชการ