09  
 

นายวิทัตย์   บุญรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 
10     

 นางวลัชภร   รัชตสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภริดา   ลูกปัด

ครูชำนาญการพิเศษ 

     09

นางสาวสุวิมล   ฤกษ์วราคม

ครูชำนาญการ

นายประกาศิต   พรมเขียว

ครู

 03    

นางตรีรัตน์   พวงสมบัติ

ครู