01  
 

นางศิริรัตน์   สุขกมล

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 
13   02

นางจิรนัย   น้อมมนัส

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนิภาพร   เหล่าอินทร์

ครูชำนาญการ

08   05

นางสาวสุพัตรา   เพ็ชรใส

ครู

 

นางสาวพิชามญช์   พิณพิสิทธิกุล

ครู

06   04

นางกัญรดา   เอี่ยมสะอาด

ครู

 

นางสาวกุณฑรี   พุทธิสา

ครูจ้างสอน

05   04

นางสาวปรารถนา   ลื่นสัน

ครูจ้างสอน

 

นางสาววาทิณี   เหลี่ยมพิทักษ์

ครูจ้างสอน

03    

นายมงคล   ปรัชญาวุฒิรัตน์

ครูจ้างสอน