06  
 

นางสาวลัดดา โกดี

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 
09    02 

นางนันทนา   สุภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโชติรส   อินทร์สุข

ครูชำนาญการพิเศษ

 02    

นางสาวทิพย์วิมล   ชัยวงค์เวชวัฒนา

ครูชำนาญการพิเศษ