10  
 

นางสุรัติยาพร   ทวีการไถ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
12   03

นายสุพล   ขันการไร่

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอัญชิษฐา   บุญสนอง

ครูชำนาญการพิเศษ

 02    10

นางพัชรี   ศรีดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิวรรณ   เสมอเชื้อ

ครูชำนาญการพิเศษ

 07    03

นางอำพร   ทองหล่อ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภักดิ์   พลไพรินทร์

ครู