05  
 

นางอทิตา   พุ่มบ้านยาง

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 
 04   04 

 นางนาฎยา   วัฒนพลอย

ครูชำนาญการ

 นายปิติพัฒน์   เพ็ชรศรีวงศ์

ครูชำนาญการ

 01    

นายยิ่งศักดิ์   บัวหอม

ครูจ้างสอน

นายรณภูมิ   โพธิ์มาก

ครูจ้างสอน

     

นายปิยพงษ์   ภูฆัง

ครูจ้างสอน