03  
 

นางสาวมินตรา   คุ้มฤทธิ์

หัวหน้าปฐมวัย

 
7   04

นางสมพร   ประสิทธิ์ธัญกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางกาญจนาณัฐ   เสือสังข์

ครูชำนาญการ

05    

นางพรรณี   จาริก

ครูชำนาญการ

 

นางสุนทรา   ปัญญาชัย

ครูชำนาญการ

02    

นางสุภาภรณ์   ติถิน

ครูชำนาญการ

   


   
06   01

นางอิสริยา   บุญยะวิโรจน์

หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก

 

นางสาวทิพวรรณ   เทียมสุวรรณ

ครูจ้างสอน