03  
 

นางสาวมินตรา   คุ้มฤทธิ์

หัวหน้าปฐมวัย

 
7   04

นางสมพร   ประสิทธิ์ธัญกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางกาญจนาณัฐ   เสือสังข์

ครูชำนาญการ

05    

นางพรรณี   จาริก

ครูชำนาญการ

 

นางสุนทรา   ปัญญาชัย

ครูชำนาญการ

02    

นางสุภาภรณ์   ติถิน

ครูชำนาญการ

   


   
06   01

นางอิสริยา   บุญยะวิโรจน์

หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก

 

นางสาวทิพวรรณ   เทียมสุวรรณ

ครูจ้างสอน

 

  06  
 

นางสาวลัดดา โกดี

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 
09    02 

นางนันทนา   สุภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโชติรส   อินทร์สุข

ครูชำนาญการพิเศษ

 02    

นางสาวทิพย์วิมล   ชัยวงค์เวชวัฒนา

ครูชำนาญการพิเศษ

   

 

 

  10  
 

นางสุรัติยาพร   ทวีการไถ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
12   03

นายสุพล   ขันการไร่

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอัญชิษฐา   บุญสนอง

ครูชำนาญการพิเศษ

 02    10

นางพัชรี   ศรีดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิวรรณ   เสมอเชื้อ

ครูชำนาญการพิเศษ

 07    03

นางอำพร   ทองหล่อ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภักดิ์   พลไพรินทร์

ครู 

 

 

  09  
 

นายวิทัตย์   บุญรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 
10     

 นางวลัชภร   รัชตสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภริดา   ลูกปัด

ครูชำนาญการพิเศษ 

     09

นางสาวสุวิมล   ฤกษ์วราคม

ครูชำนาญการ

นายประกาศิต   พรมเขียว

ครู

 03    

นางตรีรัตน์   พวงสมบัติ

ครู

   

 

 

  05  
 

นายสิโรฒม์   พันธุ์ค้า

ครูชำนาญการพิเศษ

 
06   11
นางญาสุมน   พรหมพิทยาจารย์
ครู
  นางน่ารัก   อินทรเรืองศร
ครู
11    

นางสาวกมลณัทภัทร์   ธนารัตน์สิทธิกุล

ครู