วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 13:05

ประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ฯ

 

ผู้บริหาร และครู เข้าร่วมประชุม รับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

 

138672 

   วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้าง ครูจ้างสอน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักการภารโรง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ การประชุมจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และรับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ มีนายธีระเดช บางสมบุญ ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ

   138662

   โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เน้นย้ำให้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถนำใช้ชีวิตในสังคม นอกเหนือจากด้านวิชาการ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในโครงการการศึกษาทวิศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการศึกษาสายสามัญควบคู่ไปกับสายวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส ช่องทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และที่สำคัญต้องร่วมกันสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี มีจริยธรรม

138663

   ในการนี้นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ยังได้ร่วมพูดคุย แนะนำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการกับการจัดการศึกษา อาทิ แนวทางการปฎิบัติการเรียนการสอน การปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม การใช้งบประมาณ เป็นต้น

S 4546566