วันอาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2561 04:33

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับม.ต้นฯ

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เปิดการอบรมด้วยระบบทางไกล สเตมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

S 38551566

 

    เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการอบรมด้วยระบบทางไกลสเตมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรม เลี้ยงขนฟูให้ดูดี โดยการอบรมนี้เป็นโครงการของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ โดยโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์สำหรับโรงเรียนสังกัด อปท. ลำดับที่ 44 ให้บริการโรงเรียนในพื้นที่ไกล้เคียง


S 38010882

S 38035464
S 38051843

S 38051847
S 38076423
S 38387725
S 38338565