วันอาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2561 09:02

อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

 

S 39870480

   เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ฉบับปรับปรุงปี 60 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด โดยวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 6 ท่านคือ นายวิวัฒน์ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพรต  นางสุภานันท์ ศรีขจร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ นางศิริรัตน์ ทับเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  นายสุนทร ทวีการไถ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม  นายอนุวัฒน์ พรเหลืองชมภู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ และ นายอัคคณัฐ ทศศะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

S 39870476

S 40009739

S 39993350

S 39870481

32231577 1541505852625759 886264272441573376 o