วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 08:27

ผลการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ

DSCF2932

 

 

 

ผลการแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
    นางสาวสุภาพร งามล้น
    นายสุทธิศักดิ์ พยัคฆา
    นายวัฒนา แกล้วคชสาร
   ครูผู้ฝึกซ้อม
    นางสาววิจิตราภรณ์ ลือภักตรา
    นางน่ารัก อินทรเรืองศร
2.การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
    นางสาวบุษบา คำพาลี
    นางสาวกัณฐิกา แสงสินไชย
    นางสาวสุภวรรณ กล่อมไสยาศ
   ครูผู้ฝึกซ้อม
    นางสุภักดิ์ พลไพรินทร์
    นางอำพร ทองหล่อ
3.การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
    เด็กหญิงนงนภัส พันธุ์เพียร
    เด็กหญิงพัชรี เขือนอก
    เด็กหญิงอนุธิดา โพธิ์สุวรรณ์
   ครูผู้ฝึกซ้อม
    นายสุทัศน์ เสมอเชื้อ
4.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
    เด็กชายธนดล ทองจันทร์
    เด็กชายวัชระพงศ์ อินทรโอภาส
    เด็กชายธนพงษ์ มณีพงษ์
   ครูผู้ฝึกซ้อม
    นายมนตรี นามแฮด
    นายประกาศิต พรมเขียว
5.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
    เด็กชายธนารักษ์ สุขแย้ม
    เด็กหญิงวิภารัตน์ ชาญปราณีต
    เด็กชายศาสตรา บุญรอด
   ครูผู้ฝึกซ้อม
    นายมนตรี นามแฮด
    นางเนียรนภา แก้วสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้